РЕДОВНО ГОДИШНО СОБРАНИЕ 2018

Врз основа на член 383, 384 и 387 од Законот за трговските друштва, а во врска со член 22 од Статутот на „ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ“ АД - Охрид, Одборот на директори

 

 

 

О Б Ј А В У В А

 

 

П   О   В   И   К

 

 

до акционерите за учество на

Собрание на

„ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ“ АД - Охрид

 

Собранието ќе се одржи на ден 15.05.2018 година (вторник), со почеток во ­­­­­12:00 часот, во седиштето на Друштвото (бизнис-сала), нас. Долно Коњско б.б., Охрид.

 

За работата на седницата на Собранието, се предлага следниот:

 

 

П Р Е Д Л О Г  Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 

  1. I.  ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

          - Верификација на списокот на пријавени и присутни учесници;

          - Избор на Претседавач на Собранието;

          - Избор на Записничар и двајца заверувачи;

          - Избор на бројач на гласови;

          - Усвојување на Дневниот ред;

 

 

  1. РАБОТЕН ДЕЛ

 

 

  1. Разгледување и одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор и Годишниот извештај за работењето на „ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ“ АД - Охрид за 2017 година, со одлуки: Одлука за одобрување на Годишна сметка; Одлука за одобрување финансиски извештаи; Одлука за одобрување на извештај.
  2. Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од неизвршните членови на Одборот на директори за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за деловната 2017 година со одлука;
  3. Расправа и одобрување на работата на членовите на Одборот на директори за начинот на водење на Друштвото, со одлука;
  4. Донесување одлука за распределба –употреба на добивката за 2017 година со одлука;
  5. Донесување одлука за назначување овластен ревизор за вршење на ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2018 година, со одлука;
  6. Донесување Одлука за откуп на сопствени акции, со одлука;

 

Вкупниот број акции во „ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ“ АД - Охрид се 1.035.000 акции, од кои:

           -вкупниот број на акции и вкупниот број на гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас на денот на објавата на јавниот              повик се 1.019.941.

 

Секој акционер кој има намера да учествува на свиканото Собрание е должен да го пријави своето учество на Собрaнието (пријава за учество на Собрание), најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание.

Пријавите да се доставуваат до „ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ“ АД - Охрид, нас. Долно Коњско б.б., Охрид.

Секој акционер може да овласти со полномошно (физичко или правно лице) свој полномошник на Собранието на Друштвото, со давање полномошно во писмена форма (без обврска да го завери полномошното на нотар). Акционерот треба веднаш, по писмен пат, да го информира Друштвото за назначување свој полномошник на Собранието, преку Архивата на Друштвото. Акционерот кој нема да го извести Друштвото за даденото полномошно, ќе се смета дека не го дал полномошното. Полномошникот може да гласа по сопствена определба, но секогаш водејќи сметка за интересите на акционерот кој му го дал полномошното, освен во случај ако полномошното не содржи ограничувања или инструкции за гласање.

За полномошник на Собрание можат да бидат овластени лица кај кои има конфликт на интереси, само под услов ако тие претходно им обелодениле на акционерите дека кај нив има конфликт на интерес и добиле конкретни инструкции за гласање по точките на дневен ред на седницата на Собранието за која им важи полномошното.

Обрасците за гласање преку полномошник се достапни за преземање на веб-страницата на Друштвото www.metropol-ohrid.com.mk

Собранието ќе одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред, во согласност со Статутот на Друштвото и Законот за трговските друштва.

Гласањето на точките од дневниот ред ќе се врши на начин во согласност со Статутот на Друштвото и Законот за трговските друштва.

 

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број акции со право на глас, можат да предложат дополнување на дневниот ред со барање за вклучување нови точки ако истовремено приложат и образложение за предложената точка, како и да предложат усвојување одлуки по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред, а сето тоа во рок од 8 дена од денот на објавувањето на овој повик, до Одборот на директори, по писмен пат.

Секој акционер има право да поставува прашања за секоја од точките на дневниот ред на седницата на Собранието на Друштвото. Oдговор нa поставените прашања се дава на самата седница или преку веб-страницата на Друштвото.

Материјалите и документите подготвени за Собранието, како и дополнителните информации во согласност со Законот за трговските друштва, им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во седиштето на Друштвото и на официјалната веб-адреса на Друштвото www.metropol-ohrid.com.mk

 

ОД бр. 02 – 215/3

12.04.2018 година

                                                                             

 

                                                                                                                                                                                         Одбор  на  директори

                                                                                                                                                                                            П р е т с е д а т е л

Резултати од гласање на Годишно Собрание, Мај 2018