Одлука за избор на претседавач

Одлука за избор на бројачи на гласови

Одлука за усвојување на годишна сметка

Одлука за одобрување на фин. извештаи од ревизор

Одлука за распределба-употреба на добивка

Одлука за усвојување на Извештајот на неизвршните членови

Одлука за одобрување на работата на членови на ОД

Одлука за измена на статутот

Одлука за избор на членови на ОД

Одлука за овластен ревизор

Одлука за откуп на сопствени акции