Одлука за избор на претседавач

Одлука за избор на записничар и заверувачи

Одлука за избор на бројачи

Одлука за одобрување на годишна сметка

Одлука за одобрување на финансиски извештаи

Одлука за одобрување на извештајот за работењето

Одлука за распределба на добивка

Одлука за одобрување на извештај од неизвршни

Одлука за одобрување на работата на членовите на ОД

Одлука за назначување овластен ревизор

Одлука за стекнување на сопствени акции