Одлука за избор на претседавач

Одлука за избор на записничар и заверувачи

Одлука за избор на бројач на гласови

Одлука за одобрување годишна сметка

Одлука за одобрување финансиски извештаи

Одлука за одобрување на извештај за работење

Одлука за покривање на загуба

Одлука за одобрување на извештај од неизвршни

Одлука за одобрување на работа на членови на ОД

Одлука за назначување ревизор

Одлука за стекнување на сопствени акции