Одлука за избор на претседавач

Одлука за избор на бројачи на гласови

Одлука за одобрување на годишна сметка

Одлука за одобрување на финансиски извештаи

Одлука за одобрување на извештај за работење

Одлука за покривање на загуба

Одлука за одобрување на извештај од неизвршни

Одлука за одобрување на работа на членови на одбор

Одлука за измена на статут

Одлука за назначување на ревизор

Одлука за стекнување на сопствени акции со откуп