Одлука за избор на претседавач

Одлука за избор на бројачи на гласови

Одлука за одобрување на годишна сметка

Одлука за одобрување на финансиски извештаи

Одлука за одобрување на извештај за работење

Одлука за распределба на добивка

Одлука за одобрување на извештај од неизвршни членови на ОД

Одлука за одобрување на работата на членовите на ОД

Одлука за измена на статут

Одлука за избор на членови на ОД

Одлука за назначување на овластен ревизор

Одлука за стекнување сопствени акции